معرفی

مشخصات فردی

حسن ابوطالبی

نام - نام خانوادگی : حسن   ابوطالبی

پست الکترونیکی : abotalebi_hasan@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فقه ومبانی حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علوم وتحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فقه ومبانی حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : علوم وتحقیقات تهران
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : علوم وتحقیقات تهرات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فقه ومبانی حقوق
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم وتحقیات تهران

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : فقه ومبانی حقوق
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : علوم وتحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

شورای عالی انجمنهای ایثار گران

انجمن جانبازان نخاعی ایران

انجمن دفاع از قربانیان ترورتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : الهیات و معارف اسلامی

محل خدمت : دانشگاه ازاد اسلامی - واحد جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : 22

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 74/11/1

حسن ابوطالبی
حسن ابوطالبی

محل خدمت :
    دانشگاه ازاد اسلامی - واحد جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^